Imate pitanje?

kontaktirajte nas!

x
Email:

Pitanje:

Certificiramo..

 • Obveza certificiranja
  detaljnije
 • Zgrade
  stambene, poslovne, nestambene detaljnije
 • Kuće i stanovi
  Nove i postojeće kuće i stanovi detaljnije
 • SAVJETI
  vlasnicima starih stanova i kuća
  detaljnije
 • Preporučamo
  linkovi, literatura i savjeti
  detaljnije
 • Naša kolumna
  članci iz časopisa Hausbau
  detaljnije

Obveza certificiranja

Prvog travnja 2010. stupio je na snagu Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 113/08) na temelju kojeg se izdaje energetski certifikat koji treba pružiti relevantne informacije vlasnicima, korisnicima, kupcima, najmopromicima o energetskim svojstvima zgrade.

Sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za potvrdu glavnog projekta odnosno za izdavanje građevinske dozvole moraju imati energetski certifikat.

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda, odnosno priložiti ga zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole. Već postojeće zgrade, odnosno nekretnine koje se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, moraju imati energetski certifikat dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EU. U energetskom certifikatu će biti prikazani energetski razredi od A+ (nekretnine u tom razredu troše najmanje energije) do G (u ovom razredu su nekretnine koje troše najviše/štede najmanje energije). A razred troši 10 puta manje energije od prosjeka u Hrvatskoj.
Hrvatski propisi za novogradnje dozvoljavaju C razred energetske potrošnje.

Postoje projekcije prema kojima je oko 20% stambenog fonda u Hrvatskoj u G razredu. Navedeni razredi definiraju energetsku klasu stanova, odnosno godišnju potrebnu toplinu za grijanje. Klasifikacije nekretnina po razredima će definitivno određivati cijenu po m2. Predviđa se da će najviše ulaganja za poboljšanje energetskih svojstava biti potrebno za nekretnine odnosno stanove koji su građeni u periodu od 1950. do 1980. g. Ako vlasnici takvih nekretnina ne budu ulagali u poboljšanje energetskih svojstava i prosječne cijene će im biti niže.
Kod prodaje zgrade ili njezinog dijela kao samostalne uporabne cjeline energetski certifikat se prilaže kod sklapanja ugovora o kupoprodaji i njegov je sastavni dio. Izrađuje se i izdaje samo jedan energetski cerifikat u dva primjerka, ovlaštena osoba koja ga je izradila predaje ga investitoru/vlasniku. Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina. Podaci u energetskom certifikatu prikazuju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije dobivenu izračunom na temelju predviđenog režima korištenja zgrade. Certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi.
Za postojeće zgrade energetski certifikat obvezno sadrži i prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane. Za nove zgrade sadrži preporuke za režim korištenja zgrade koji će dovesti do uštede energije i toplinske zaštite te do ispunjenja energetskih svojstava zgrade.
Donošenje pravilnika o energetskom certificiranju zgrada i izdavanje energetskih cerifikata te usklađivanje ostalih zakona sa propisima EU bi mogi biti neki od dobrih mehanizama za uvođenje reda na tržištu nekretnina. Mnogi očekuju da će ulaskom Hrvatske u Eu porasti cijene svih nekretnina. Međutim , kada se tržište smiri i uspostave se stalni kriteriji, kvalitetne nekretnine će moći držati dobre cijene ali u odnosu na lokaciju odnosno mirkolokaciju na kojoj se nalaze. Sama lokacija neće biti razlog za visoku cijenu ako je nekretnina nekvalitetna i u smislu energetske iskoristivosti i u smislu općenite kvalitete i kvalitete korištenih materijala.

Partneri